Vodní hospodářství

  • Zpracování provozních řádů vodohospodářských děl podle vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
  • Zpracování havarijních řádů pro nakládání se závadnými látkami podle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů
  • Zpracování žádostí o vodoprávní rozhodnutí (vypouštění odpadních vod, odběry vod ze studní apod.) podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu
  • Kontrola nakládání se závadnými látkami podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Zpracování poplatků za odběry podzemních a povrchových vod a vypouštění vod do vod povrchových podle vyhlášky č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, včetně odeslání hlášení do ISPOP - každoročně do 15.2.
  • Zpracování hlášení pro vodní bilanci, včetně odeslání do ISPOP - každoročně do 31.1.

Fotografie použita dle Creative Commons geezaweezer  © 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode