Odpadové hospodářství

 • Zpracování žádostí o povolení k provozování zařízení ke zneškodňování odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
 • Zpracování provozních řádů zařízení ke zneškodňování a využívání autovraků, šrotu a pod.
 • Zpracování ročních hlášení o produkci a nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů prostřednictvím ISPOP (Integrovaný Systém Plnění Ohlašovacích Povinností) - každoročně do 15.2.
 • Zařazení odpadů podle Katalogu odpadů - vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů
 • Zpracování žádostí o netřídění odpadů
 • Vedení evidence odpadů na speciálním softwaru EVI 8 společnosti INISOFT
 • Identifikační listy nebezpečných odpadů
 • Označování shromažďovacích míst nebezpečných odpadů
 • Zpracování dodatků provozních řádů zdravotnických zařízení týkajících se nakládání s odpady
   

Fotografie použita dle Creative Commons geezaweezer  © 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode