Chemické látky

  • REACH a CLP
     
  1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
  2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006
  • Školení zaměstnanců firmy, ve které nakládají s chemickými látkami, o vlastnostech těchto látek
  • Zpracování pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s chemickými látkami (směsmi) - pro nakládání se žíravinami a toxickými látkami
  • Zpracování a aktualizace bezpečnostních listů

Fotografie použita dle Creative Commons geezaweezer  © 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode